Convenant Alcohol & Sociale Veiligheid

De Amsterdamse Kamer van Verenigingen en al haar lidverenigingen  onderschrijven het belang
van sociale veiligheid en verantwoord alcoholgebruik onder haar leden. Alcohol zit diep verankerd
in de studentencultuur en daar zolang er een balans is tussen gezelligheid en gezondheid
is dat geen probleem. Echter ligt bij de verenigingen een verantwoordelijkheid om jonge
studenten in een nieuwe omgeving te onderwijzen in het verantwoord consumeren van alcohol.
Verenigingsbestuurders zijn zich in de regel ook bewust van hun verantwoordelijkheden en hebben
aangegeven handvatten zoals in dit convenant te verwelkomen.

De Amsterdamse Kamer van Verenigingen sluit met dit convenant graag aan bij het Nationaal
Preventieakkoord wat streeft naar het verminderen van overmatig alcoholgebruik bij minderjarigen
en studenten. Dit convenant is ook geschreven binnen het kader van het voorgeschreven
plan omtrent ‘Studie en Alcoholgebruik’ in het Nationaal Preventieakkoord. De hoop is dat de
onderwijsinstellingen, gemeente en studieverenigingen zich ook hard maken voor verantwoord
alcoholgebruik, resulterend in een Amsterdams-breed plan.

Naast verantwoord alcoholgebruik is sociale veiligheid en een inclusieve omgeving essentieel voor
een prettige atmosfeer bij een vereniging. Ook hiervoor is de laatste jaren steeds meer aandacht
gekomen. Verenigings- en dispuutsbesturen volgen vaker cursussen ter signalering en begeleiding
bij ongewenst gedrag. In dit convenant wordt ook nadruk gelegd op de aanstelling van een
vertrouwens(contact)persoon binnen de vereniging, zodat leden een duidelijk aanspreekpunt
hebben, mochten zij zich om welke reden dan ook onveilig voelen.

De Amsterdamse Kamer van Verenigingen is ervan overtuigd dat dit convenant positief zal
bijdragen aan het klimaat binnen de studentenverenigingen van Amsterdam. Daarnaast zal zij
zich inzetten om meer partijen bij dit initiatief te betrekken en zo verantwoord alcoholgebruik een
sociale veiligheid voor elke student in Amsterdam promoten.

Het convenant leest u hier.